شهید صدر

المرسل الرسول الرسالة

تدریس کتاب «المرسل الرسول الرسالة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش دلیل استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات.

بیشتر بخوانید »

المدرسة القرآنیة

تدریس کتاب «المدرسة القرآنیة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». آخرین سلسله بحث های متفکر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. ارائه این بحث‌ها توسط شهید صدر مدتی قبل از شهادت و به جای درس خارج ایشان، به صورت عمومی و دو روز …

بیشتر بخوانید »

الأسس المنطقیة للاستقراء

تدریس کتاب «الأسس المنطقیة للاستقراء» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان (منطق ارسطویی) و تجربه‌گرایان (پوزیتویست ها) به شیوه‌ای محققانه و همراه با نقد و ابرام به شرح و تفسیر نظریه شهید صدر، پرداخته می‌شود.طبعا به …

بیشتر بخوانید »

المعالم الجدیدة

تدریس کتاب «المعالم الجدیدة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». مرورى بر ابحاث علم اصول با تبويبى متفاوت و ناظر به نظام سازى و توليدعلم، با محوريت کتاب المعالم الجديدة

بیشتر بخوانید »