برنامه درسی و اجتهاد

مباحثه چهار ضلعی قرآن کریم

مباحثه چهار ضلعی و چهار جانبه قرآنی استحکام و ملکه شدن ادبیات عرب با کار چهار بعدی بر روی قرآن شامل: ۱. تجزیه صرفی، ۲. ترکیب نحوی، ۳. تحلیل بلاغی و ۴. تفسیر مختصر قرآن حکیم

بیشتر بخوانید »